دریافت کد آمارگیر سایت

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ

گروه‌های آموزشی جغرافیا ناحیه 2 قم
قالب وبلاگ

گروه‌های آموزشی جغرافیا ناحیه 2 قم
 
چت باکسزندگي در سواحل

1- در كدام محيط هوا كره، آب كره و سنگ كره با هم ارتباط دارند؟ سواحل

2- اهميت سواحل به چه خاطر است؟ نقش ارتباطي، اقتصادي و بازرگاني آن‌ها در زندگي انسان

3- سواحل شرقي امريكا و مديترانه از نظر وسعت: سواحل شرق امريكا داراي عرض بيش‌تري نسبت به سواحل مديترانه است.

4- انواع ساحل كدام‌اند؟ سواحل سنگي و مرتفع با پهناي كم – سواحل پست و ماسه‌اي با پهناي زياد

5- سواحل صخره‌اي تحت تأثير چيست؟ امواج فرسايشي

6- عوامل مؤثر در پيدايش انواع ساحل؟ رسوب‌گذاري – فعاليت آتشفشاني – مرجان‌ها – تغييرات سطح آب دريا

7- عوامل تغيير دهنده سواحل كدام‌اند؟ امواج – جزر و مد – جريان‌هاي دريايي – يخچال‌هاي طبيعي

8- اَشكال مختلف تغيير سواحل: كاوش – حمل – رسوب‌گذاري

9- عوامل تغيير دهنده سواحل خود تحت تأثير چه عواملي قرار دارند؟ نوع سنگ‌ها و رسوبات، همگن يا ناهمگوني جنس سنگ‌ها – ارتفاع ساحل– فعاليت‌هاي آتشفشاني

10- آب دريا بر روي چه نوع سنگ‌هايي ايجاد شكاف و درز مي‌كند؟ سنگ آهك

11- اَشكال مختلف فرسايش دريايي: فرسايش كاوشي – فرسايش تراكمي

12- اَشكال مختلف فرسايش كاوشي دريا: دريابار – ستون‌هاي سنگي دريا – غارها – حفره‌ها

13- اَشكال مختلف فرسايش تراكمي دريا: تپه‌هاي ماسه‌اي ساحلي – باتلاق- مرداب‌هاي ساحلي- رشد مرجان‌ها

انسان و سواحل

1- علت تنوع آبزيان در دلتاها و خليج‌هاي كوچك: وجود مواد غذايي فراوان – آب كم‌عمق و نسبتاً آرام

2- ستون‌هاي سنگي دوازده‌گانه در سواحل كدام ناحيه قرار دارند؟ ساحل جنوبي ويكتوريا در استراليا

3- علت اهميت سواحل از ديدگاه مطالعات زمين‌شناسي چيست؟ داشتن سنگ‌هاي متنوع و داشتن اشكال متعدد

4- چرا در سواحل پست كم شيب شرايط مساعد براي زراعت وجود دارد؟ آب و هواي مناسب – آب كافي

5- چه عاملي موجب ايجاد بندرگاه و توسعه‌ي ارتباطات و بازرگاني مي‌گردد؟ نزديكي به دريا و دسترسي آسان به ساير مناطق

6- چهار مورد از توان‌هاي محيطي مناطق ساحلي: سيد ماهي – مطالعات زمين‌شناسي – ورزش – توليد انرژي

7- عوامل انساني تغيير دهنده‌ي سواحل كدام‌اند؟ اكتشاف و استخراج نفت- راه‌سازي – ايجاد بندر – ساخت موج‌شكن‌ها و سدهاي دريايي – تعميق كانال‌هاي كشتي‌راني – لايروبي بنادر

8- محيط‌هاي ساحلي چگونه در معرض تغييرات ناشي از عوامل طبيعي قرار دارند؟ فرسايش ساحل – حمل مواد در جريان طوفان‌ها- جابه‌جايي رسوبات رودخانه‌اي

9- يك نمونه از عملكرد مثبت انسان در سواحل: ايجاد موج‌شكن براي جلوگيري از امواج قوي

10- يك نمونه از عملكرد منفي انسان در سواحل: از بين بردن گياهان و درختان ساحلي

11- چرا بهره‌برداري ارتباطي از سواحل اهميت بيش‌تري دارد؟ زيرا يكي از راه‌هاي ارتباطي مهم در زمينه‌ي حمل كالا در دنيا در حال حاضر راه‌هاي دريايي است كه مبدأ و مقصد آن به سواحل ختم مي‌شوند.

12- بخش اعظم آلودگي نفتي چگونه حاصل مي‌گردد؟ از طريق حفاري چاه‌هاي نفتي در درياها – شكستن لوله‌هاي انتقال نفت خام – تصادف كشتي‌هاي نفت‌كش

13- منابع آلوده كننده‌ي سواحل كدام‌اند؟ الف) مواد آلوده كننده ناشي از فعاليت انساني ب) آلودگي ناشي از فعاليت‌هاي انساني در محيط دريايي كه به سواحل حمل مي‌شوند.

14- پيامدهاي منفي آلودگي نفتي درياها چيست؟ از بين رفتن جانوران و گياهان – تأثير منفي بر فعاليت‌هاي گردشگري

15- چهار مورد از منابع آلوده كننده‌ي سواحل: مواد راديواكتيو نيروگاه‌هاي اتمي – فاضلاب‌هاي كشاورزي – مواد شيميايي سمي صنايع – مواد نفتي

16- چرا فاضلاب‌هاي كشاورزي از منابع آلودگي سواحل هستند؟ زيرا حاوي مقادير اعظم مواد غذايي از جمله فسفرند كه تمركز آن‌ها در آب‌هاي ساحلي راكد و كم‌عمق موجب از بين رفتن آبزيان و كاهش كيفيت محيط ساحلي مي‌گردد.

17- مديريت ساحلي در چه زمينه‌اي مطرح مي‌گردد؟ استفاده‌ي عاقلانه از محيط‌هاي ساحلي – جلوگيري از نابودي توان‌هاي محيطي آن‌ها

18- مديريت ساحلي به چه مسائلي بستگي دارد؟ به شناخت درست از چگونگي فعاليت عوامل فرسايشي مانند امواج و… در سواحل

19- بهترين راه براي مبارزه با آلودگي نفتي كدام است؟ جلوگيري از وقوع آن

20- چگونه مي‌توان از ورود مواد آلاينده نفتي به سواحل جلوگيري كرد؟ با نگهداري صحيح و مراقبت از نفت‌كش‌ها و نظارت بر كارخانه‌ها

21- امروزه براي جلوگيري از دفع زباله فاضلاب‌ها به آب‌هاي ساحلي چه اقداماتي صورت مي‌گيرد؟ وضع كردن قوانين و ابداع روش‌هاي علمي براي دفع فاضلاب

22- براي مبارزه با آلودگي حاصل از مواد مغذي مثل فسفر چه بايد كرد؟ كنترل كردن مواد مذكور در آب‌هاي ساحلي – منظم كردن تركيب و كاربر كودها – جلوگيري از نفوذ فاصلاب‌ها به اين نواحي.

با كوهستان آشنا شويم

1- دو كمربند كوهستاني كره زمين كدام‌اند؟ جنوب قاره‌ي اوراسيا، غرب قاره‌ي امريكاي شمالي و جنوبي

2- كوه‌ها از نظر زمان پيدايش به چند دسته تقسيم مي‌شوند؟ دو دسته كوه‌هاي دوره‌ي ترشيا (جوان) كوه‌هاي دوران پالئوزوئيك (پير)

3- ويژگي كوه‌هاي جوان كدام‌اند؟ مرتفع، دندانه‌دار، پرشيب، نوك تيز، با دره‌هاي عميق

4- ويژگي كوه‌هاي پير كدام‌اند؟ كم‌ارتفاع، گنبدي شكل، كم شيب، با دره‌هاي باز و كم عمق

5- مهم‌ترين كوه‌هاي جوان كدام‌اند؟ البرز – زاگرس – آلپ – هيماليا – راكي - آند

6- مهم‌ترين كوه‌هاي پير كدام‌‌اند؟ عسير – اورال – گات - آپالاش

7- تعريف نقشه‌ي توپوگرافي؟ نقشه‌هايي كه پستي و بلندي زمين را نشان مي‌دهند.

8- نقشه‌هاي توپوگرافي چگونه تهيه مي‌شوند؟ از طريق رسم خطوط ميزان

9- منظور از خطوط ميزان چيست؟ خطوطي هستند كه از اتصال نقاط هم ارتفاع به دست مي‌آيند.

10- مبناي تعيين خطوط ميزان كدام است؟ سطح آب‌هاي آزاد (صفر متر)

11- منظور از نيم‌رخ توپوگرافي چيست؟ برشي از عوارض سطح زمين در يك امتداد مشخص و ثابت

12- نظريه جدايي قاره‌ها از كيست؟ آلفرد وگنر

13- بر اساس چه مسائلي وگنر نظريه‌ي جدايي قاره‌ها را مطرح نمود؟ تشابه سواحل برخي از خشكي‌ها و قاره‌ها به خصوص شرق آمريكاي جنوبي و غرب افريقا

14- قاره‌ي پانگه‌آ ابتدا به چند قاره تقسيم شد؟ دو قاره‌ي لوراسيا و گندوانا

15- قاره‌ي گندوانا شامل كدام قاره‌ها بود؟ هند – استراليا – قطب جنوب – امريكاي جنوبي – افريقا

16- دو ويژگي اصلي ساختمان زمين كه در پيدايش تكتونيك صفحه‌اي نقش اصلي را دارند: پوسته‌ي زمين و قطعات مجزا در كنار يكديگر – جبه‌ي زمين و جابه‌جايي مواد مذاب.

17- ضخامت لايه‌ي بيروني پوسته در زير اقيانوس‌ها و قاره‌ها: در زير اقيانوس‌ها حدود 10 كيلومتر و در قاره‌ها حدود 35 كيلومتر.

18- صفحه چيست؟ به هر يك از قطعات ليتوسفر گفته مي‌شود.

19- تعريف ليتوسفر: به بخش پوسته به همراه بخش جامد فوقاني جبه به ضخامت 100 كيلومتر گفته مي‌شود.

20- تعريف آستونسفر: قسمت پايين‌ ليتوسفر به ضخامت 700 كيلومتر كه مواد در آن به حالت نيمه مايع خميري تا مايع در حال حركت گفته مي‌شود.

21- حركات صفحات ليتوسفر در كدام قسمت‌ها مشهودتر است؟ در لبه‌ها و مرزهاي صفحات

22- حركات ليتوسفر به چند شكل اصلي منجر به ايجاد كوهستان مي‌گردد؟ به دو شكل 1- فشردگي و بسته شدن صفحات 2- جدايي و دور شدن صفحات

23- پيامد فشردگي و بسته شدن صفحات: كوچك شدن فضاي چاله‌ي بين دو صفحه و پيدايش كوه‌هاي جوان

24- پيامد دور شدن صفحات: بالا آمدن مواد مذاب و شكل گيري كوه‌هاي آتشفشاني

25- چگونگي شكل گيري كوه‌هاي آند: برخورد صفحه‌ي نازك و صفحه‌ي امريكاي جنوبي

26- عامل مؤثر در تغيير شكل كوهستان و كاهش ارتفاع آن: عمل فرسايش.

27- فرسايش چيست؟ فرآيند طبيعي سطح زمين كه موجب كاهش ارتفاع كوه‌ها و تغيير شكل آن‌ها مي گردد.

28- مراحل سه گانه‌ فرسايش: تخريب – حمل مواد – رسوب‌گذاري

29- هوازدگي چيست؟ تأثير جو بر سنگ‌هاي پوسته‌ي زمين به اشكال مختلف كه منجر به متلاشي شدن سنگ‌ها مي‌گردد.

30- دو شكل اصلي هوازدگي: عمل انجماد – تغييرات دما

31- عوامل مؤثر در حمل و جابه‌جايي مواد تخريب شده كدام‌اند؟ نيروي جاذبه و جابه‌جايي مواد -‌آب‌هاي جاري اصلي‌ترين عامل حمل – يخچال عامل حمل در كوهستان‌هاي مرتفع.

32- در كدام ناحيه حمل مواد به وسيله‌ي آب‌هاي جاري چشم‌گيرتر است؟ نواحي معتدله.

33- رودها مواد را به چند صورت جابه‌جا مي‌كنند؟ محلول – معلق – جهشي - غلتان

34- منظور از اشكال كارستي چيست؟ اشكالي كه بعد از حمل مواد به صورت محلول‌ در كوهستان‌هاي آهكي تشكيل مي‌گيرند.

35- مورن چيست؟ موادي كه توسط يخچال‌ها حمل مي‌شوند.

36- علت پديد آمدن يخرفت؟ فشار يخ بر جداره‌ي دره‌ها و بستر يخچال.

37- طرز تشكيل يخرفت كناره‌اي: جدا شدن سنگ‌هاي ديواره‌ها.

38- طرز تشكيل يخرفت مياني: به هم پيوستن دو يخچال و درهم آميختن يخرفت‌هاي كناره‌اي آن‌ها.

39- طرز تشكيل يخرفت زيرين: از طريق ته‌نشين شدن يخرفت به مرور در كف يخچال‌ها.

40- يخرفت‌هاي پاياني چگونه ايجاد مي‌گردند؟ در انتهاي يخچال‌ها، جايي كه يخ‌ها ذوب مي‌شوند و يخ‌رفت‌ها را به جاي مي‌گذارند.

41- يخرفت‌ها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ مواد تشكيل دهنده – ساختمان - اندازه

42- يخرفت‌هاي سرگردان در كدام نواحي يافت مي‌شوند؟ جلگه‌هاي اروپاي شمالي، مركزي و ايالات متحده‌ي امريكا

43- حجم و سرعت آب در قسمت بالاي رود به ترتيب: كم – خيلي زياد.

44- حجم و سرعت آب در قسمت مياني رود به ترتيب: زياد – زياد.

45- حجم و سرعت آب در قسمت پايين رود به ترتيب: زياد – بسيار كم.

انسان و كوهستان

13- علت اهميت داشتن گردش گري براي دولت: درآمدزا بودن

14- جاذبه‌هاي گردشگري ناحيه‌ي كوهستاني: ورزش زمستاني – وجود چشم‌اندازهاي زيبا – وجود درياچه‌هاي كوهستاني – وجود چشمه‌هاي آب گرم

15- چرا چشمه‌هاي آب گرم در نواحي كوهستاني موجب ايجاد جاذبه گردش‌گري مي‌گردد؟ به دليل خواص درماني آن‌ها

16- چه عواملي موجب دگرگون شدن چشم‌اندازهاي كوهستاني مي‌شود؟ ازدياد جمعيت از يك سو و پيشرفت‌هاي شگرف فناورانه از سوي ديگر

17- كوهستان‌ها در چه زمينه‌هايي مشكل‌زا مي‌باشند؟ آب و هوا – مخاطرات طبيعي – آب - خاك

18- آب و هواي ناحيه‌ي كوهستاني چگونه مي‌تواند مشكل زا باشد؟ كاهش فشار و رقيق شدن گازها- افزايش و ميزان انرژي دريافتي خورشيد

19- نقش كوهستان در مخاطرات طبيعي: زلزله – آتش فشان – لغزش و رانش كوه – سقوط بهمن

20- اثر منفي كوهستان بر روي خاك: فرسايش خاك به دليل شيب تند

21- تأثير منفي كوهستان بر روي انسان: ايجاد مشكل در تنفس – آفتاب‌سوختگي – گرماي زياد روز و سرماي شديد شب

22- چرا دره‌ها و دشت‌هاي پايكوهي شرايط مساعدي را براي استقرار جمعيت و فعاليت اقتصادي فراهم مي‌كنند؟ به علت كاهش ارتفاع و شيب زمين

فرسايش در بيابان‌ها، تنوع زيستي در نواحي گرم و مرطوب

1- عامل فرسايش مسلط در نواحي بياباني؟ باد

2- انواع فرسايش بادي؟ فرسايش كاوشي – فرسايش تراكمي

3- فرآيندهاي فرسايش كاوشي: رگ - ياردانگ

4- فرآيندهاي فرسايش تراكمي: بَرخان - سيف

5- فرسايش كاوشي چگونه صورت مي‌گيرد؟ از طريق هوازدگي ناشي از انبساط و انقباض طولاني مدت و حمل به وسيله‌ي باد

6- بادبرگي چيست؟ جابه‌جايي و دور شدن ذرات ماسه از محل پيدايش به وسيله‌ي باد

7- بادبرگي در چه نواحي اهميت دارد؟ نواحي فاقد پوشش گياهي

8- عمق گودال‌هاي حاصل بادبرگي چگونه كنترل مي‌شود؟ به وسيله‌ي سطح آب‌هاي زيرزميني

9- چه زماني قدرت فرسايشي باد زيادتر است؟ وقتي كه باد ذرات ماسه را به همراه داشته باشد.

10- چرا زمين‌هاي مرتفعي كه در معرض فرسايش بادي هستند داراي حواشي پرشيب يا عمودي هستند؟ زيرا بيش‌ترين تأثير سايش در قسمت پايين و نزديك به سطح زمين بر موانع سنگي است

11- چرا سطح كناره‌هايي كه در معرض فرسايش بادي هستند صاف نيستند؟ متفاوت بودن مقاومت لايه‌هاي مختلف رسوبي

12- اثر فرسايش بادي بر موانع سنگي منفرد: پيدا كردن شكل سندان كفاشي يا قارچ

13- ياردانگ چيست؟ برجستگي‌هاي حاصل از فرسايش كاوشي كناره‌هاي فرو رفته شكل كه توسط آب ايجاد شده‌اند.

14- ويژگي ياردانگ: داشتن رأس مسطح – پرشيب بودن طرف رو به باد و كم شيب بودن طرف ديگر- تشكيل شده از رسوبات نرم درياچه‌هاي گذشته

15- نواحي داراي ياردانگ؟ ببابان غربي مصر- بيابان لوت ايران

16- چگونگي تشكيل تپه‌هاي ماسه‌اي؟ از دست دادن سرعت باد

17- متداول‌ترين نوع تپه‌هاي ماسه‌اي؟ برخان

18- ويژگي برخان: هلالي شكل بوده و دو زايده طويل در جهت باد دارند.

19- شرايط تشكيل تپه‌هاي ماسه‌اي: وجود مقداري ماسه – وحود يك مانع

20- سيف چيست؟ تپه‌هاي ماسه‌اي طولي كه در جاهايي كه بادهاي غالب از دو جهت بوزند تشكيل مي‌شود.

21- رس چيست؟ خاك نرم و بسيار ريز كه توسط باد جابه‌جا شده‌ است.

22- ويژگي‌هاي رس: بسيار ريزدانه – زردرنگ – لايه لايه – تشكيل شده توسط باد.

23- نام جنگل‌هاي استوايي: سلوا

24- منشاء لوس: گرد و خاك بيابان – رسوبات خشك شده‌ي كف رودها – درياچه‌هاي خشك شده‌ي يخچالي

25- در حاشيه‌ي شمالي و جنوبي جنگل هاي استوايي چه نوع پوشش گياهي قرار دارد؟ جنگل هاي مداري

26- ويژگي مهم جنگل‌هاي استوايي؟ وجود تعداد بسيار زياد گونه‌هاي درختي

27- انجير وحشي چگونه گياهي است؟ گياهي چسبنده كه ريشه خود را در خاك فرو برده و رشد آن‌ها به حدي است كه درخت ميزبان را محصور كرده و جايگزين آن مي‌شود.

28- دليل تنوع و كثرت انواع حشرات در نواحي استوايي: يكنواختي محيط و نبود فشارهاي طبيعي

29- شرايط لازم براي فرسايش بادي كدام‌اند؟ شرايط آب و هوايي خشك – بادهاي شديد – مواد سطحي نرم

توان‌ها و محدوديت‌هاي زندگي در نواحي خشك و مرطوب

1- توان‌مندي‌هاي محيطي نواحي گرم و خشك؟ ساعات آفتابي زياد – آسمان صاف و درخشان – وسعت زياد و جمعيت كم – معادن انرژي – محيط دست نخورده

2- چه عواملي دستيابي سريع به محيط‌هاي گرم و خشك را فراهم كرده است؟ پيشرفت اقتصادي و فن‌آوري ارتباطي

3- نقش مثبت آسمان صاف و درخشان نواحي گرم و خشك. براي مطالعات و تحقيقات نجومي و مشاهده‌ي اجرام فضايي

4- اثر مثبت وسعت زياد و كمي جمعيت نواحي گرم و خشك؟ براي آموزش‌هاي نظامي- آزمايش‌هاي اتمي و برخي فعاليت‌هاي ورزشي

5- شهرهاي جديد استراليا به دنبال استخراج كدام معادن شكل گرفته‌اند؟ طلا و نقره

6- استخراج نفت در بيابان‌هاي ساحلي خليج‌فارس چگونه گسترش يافته است؟ با شيرين كردن آب درياها - ايجاد پالايشگاه – صنايع وابسته به نفت

7- معدن مؤثر در توسعه‌ي كشور مراكش: وجود بادهاي شديد و هميشگي براي انرژي بادي و وجود هواي صاف و آفتابي در اكثر ايام سال براي انرژي خورشيد

8- عوامل مؤثر در استفاده از انرژي بادي و خورشيدي؟ وجود بادهاي شديد و هميشگي براي انرژي بادي و وجود هواي صاف و آفتابي در اكثر ايام سال براي انرژي خورشيدي

9- محدوديت‌ها و مشكلات نواحي گرم و خشك؟ شكننده بودن محيط – خشك‌سالي – فقر خاك و فرسايش آن – حركت ماسه‌هاي روان – دشواري ارتباط – كم‌آبي

10- نشانه‌هاي گسترش بيابان: كاهش پوشش گياهي – افزايش فرسايش خاك – حركت ماسه‌‌هاي روان

11- نكات مهم در مورد بيابان‌زايي: اقدامات انسان گسترش بيابان را تشديد مي‌كند – نواحي بيابان شده را مي‌توان از طريق مديريت منظم و حفاظت آب باز‌سازي نمود.

12- نقش انسان در خشك‌سالي: افزايش بيش از حد دام‌ها – حفر چاه‌هاي متعدد – كشت محصولات به جاي دام‌پروري – شخم زدن زمين – حفظ پوشش گياهي

13- نقش آب هاي سطحي در نواحي گرم و خشك: بسيار كم – به صورت هرز آب‌هاي موقتي

14- مشكلات آب‌هاي زيرزميني نواحي گرم و خشك: نداشتن عمق يكسان و شور و غيرقابل استفاده

15- مسائل مربوط براي تأمين آب: نياز به سرمايه، تخصص و فن‌آوري دارد – هدف آن‌ها رفع يا كاهش مشكل آب است.

16- در كدام كشورها با استفاده از فن‌آوري جديد به كشت محصولاتي چون مركبات، گل و پنبه در نواحي خشك اقدام كردند؟ امريكا و استراليا

17- با چه اقدامي امكان استخراج انواع منابع معدني در نواحي گرم و خشك پديد آمده است؟ انتقال آب از نواحي مجاور

18- عوامل مؤثر در تغيير كاربري‌هاي جنگل‌هاي استوايي؟ افزايش جمعيت – پيشرفت فن‌آوري – توليد چوب - كشاورزي

19- كشورهاي پيشتاز در زمينه‌ي توليد چوب در نواحي استوايي: برزيل – اندونزي – هند – نيجريه – فيليپين - مالزي

20- زمينه‌هاي كاري مديريت جنگل هاي استوايي: جنگل كاري مصنوعي – مبارزه با آفات گياهي – مديريت حيات وحش

21- دليل محسوس بودن خطر فرسايش در جنگل‌هاي آمازون: به دليل احداث شبكه‌ي راه‌هاي سراسري آمازون و تبديل به چراگاه‌هاي كم ظرفيت

22- سهم برزيل – اندونزي و زئير در جنگل‌هاي آمازون: برزيل 30 درصد- اندونزي 10 درصد – زئير 9 درصد

23- اثر انسان بر روي پوشش گياهي: قطع بي‌رويه درختان جنگل‌هاي استوايي و انهدام تدريجي آن‌ها

24- دلايل مشكل‌زا شدن انهدام جنگ‌ها براي انسان و محيط: محافظ طبيعي خاك جنگل در برابر قطرات باران – امكان نفوذ و جذب بيش‌تر آب در درون خاك – مانع شدن از ايجاد جريان سطحي شديد – جلوگيري از توسعه‌ي رودها و مانع شدن از افزايش مقدار آبرفت

25- آبرفت‌ها چه تأثيراتي را همراه دارند؟ شكل رودخانه – عمر مفيد سدها – اكوسيستم‌هاي دريايي ساحلي و زندگي انسان

26- فوايد آتش‌زدن بوته‌هاي جنگلي توسط بوميان آفريقا؟ تعقيب شكار – آماده كردن زمين براي چراي حيوانات

27- شكننده بودن محيط نواحي گرم و خشك يعني چه؟ تغييري كوچك در محيط، اختلال و نابساماني محيطي سريعي را ايجاد مي‌كند.

ويژگي‌هاي طبيعي نواحي قطبي

1- بادهاي قطبي با كدام هوا برخورد و اثر اين برخورد چيست؟ با هواي معتدل و مرطوب كه موجب رانش آن به سمت بالا و ريزش جوي به ويژه برف مي‌گردد.

2- وزش باد در نواحي قطبي چگونه است؟ از نواحي پرفشار ساحلي به سمت نواحي داخلي

3- قطب شمال سردتر است يا قطب جنوب؟ چرا؟ قطب جنوب، زيرا اطراف قطب شمال را درياها و اقيانوس‌ها در بر گرفته‌اند.

4- پيامدهاي گرم شدن قطب؟ آب شدن يخ‌هاي قطبي – بالا آمدن آب اقيانوس‌ها و به زير آب رفتن بخشي از خشكي‌ها

5- طولاني‌ترين روز جهان در ناحيه‌ي قطب شمال در مدار 66 درجه و 33 دقيقه: اول تير

6- هر چه از قطب به مدارهاي قطبي مي‌رويم اختلاف طول روز و شيب چه تغييري مي‌كند؟ كاهش مي‌يابد

7- نواحي واقع شده در ناحيه‌ي شمالگان؟ شمال اروپا – آلاسكا – سيبري – كانادا - گرينلند

8- دو خليج در قطب جنوب: ودل - راس

9- نام شبه جزيره‌اي در قطب جنوب: پالمر

10- ويژگي‌هاي آب و هوايي نواحي قطبي و مهم‌ترين آن‌ها؟ سرماي شديد (مهم‌ترين ويژگي) – وزش بادهاي سرد دائمي – بارش كم

11- علت سرماي شديد ناحيه قطبي: كمبود انرژي دريافتي و بازتاب انرژي خورشيدي از روي زمين پوشيده از يخ و برف

12- پيامد سرماي شديد قطب: ايجاد فشار زياد هوا – كاهش بخار آب – بارندگي هوا

13- دليل كمبود بخار آب در نواحي قطبي: تبخير كم و سردي هوا

14- يخچال‌ها چند درصد مساحت كره‌ي زمين را تشكيل مي‌دهند؟ 10 درصد

15- عوامل مؤثر در تشكيل يخچال: دماي زير صفر درجه – شدت و جهت وزش باد – وضع تابش خورشيد – شيب محل

16- مراحل تشكيل يخچال: يخ برف (نوه) – يخ حبا‌ب دار – يخ بلوري - يخچال

17- مناطق تشكيل يخچال: نواحي قطبي و ارتفاعات كوهستاني با دماي زير صفر درجه

18- انواع يخچال: جريان‌هاي يخي (كوهستاني و دره‌اي) – كلاهك‌هاي قطبي

19- كلاهك‌هاي قطبي: توده‌هاي عظيم يخ كه در مناطق قطبي قرار دارد و 95 درصد يخچال‌هاي كنوني جهان را در برمي‌گيرند.

20- يخ‌سازچيست؟ شكل كلاهك‌هاي قطبي به صورت سرپوش يا كلاهك‌هاي پهن.

21- عظيم‌ترين يخچال: قطب جنوب.

22- آيسبرگ چيست؟ توده‌هاي يخ شناور در آب.

23- پرمافروست چيست؟ زمين‌هاي يخ‌زده.

24- چه عاملي موجب حفاظت بدن پنگوئن‌ها در آب‌هاي سرد مي‌شود؟ پوششي از پرها و لايه‌اي از چربي.

25- اولين زنجيره‌ي غذايي: پلانكتون‌ها كه غذاي ميگويي به نام كريل مي باشند.

26- گياه قطب جنوب: خزه.

27- ويژگي جانوران قطبي: داشتن پوست ضخيم براي ثابت نگه داشتن دماي بدنشان

28- دليل فشار يخچال‌هاي قطبي به اطراف: سنگيني توده‌ي يخ.

29- منبع تغذيه‌ي جانوران قطبي: دريا

30- حجم آيسبرگ‌ها در آب: در آب‌هاست.

انسان در نواحي قطبي

1- اولين اكتشاف در زمينه قطب از چه زماني آغاز شد؟ اوايل قرن بيستم

2- نام كاشف نروژي قطب جنوب: رابرت فالكون اسكات

3- نام كاشف قطب جنوب: روآلد آموندس

4- نام ساكنان قديمي قطب شمال: اسكيمو

5- نام ساكنان تخصصي اسكيموها: ماهي‌گيري، دريانوردي، ساختن قايق‌هاي سبك و تهيه‌ي لباس گرم

6- شيوه و محل زندگي اسكيموها نسبت به چه چيزي تغيير مي‌كند؟ متناسب به فصل

7- ايگلو چيست؟ كلبه‌هاي يخي اسكيموها

8- محل و شيوه‌ زندگي اسكيموها در زمستان: در كلبه‌هاي يخي در نزديكي سواحل و به شكار شيردريايي و نهنگ مي‌پردازند.

9- محل و شيوه زندگي اسكيموها در تابستان: در زير چادر و در كنار رودها اقامت مي‌كنند و ماهي آزاد و گوزن شمالي شكار مي‌كنند.

10- تابستان و زمستان در فرهنگ اسكيموها: تابستان مذكر و زمستان مؤنث

11- انيوويك: شهري زيبا در كانادا كه با امكانات دولت در منطقه اُكلاميك ساخته شده است.

12- زندگي و فعاليت در نواحي قطبي نيازمند چيست؟ برنامه‌ريزي دقيق و منطبق با شرايط ويژه‌ي محيطي آن

13- توان‌هاي محيطي نواحي قطبي؟ انرژي گرمايي درون زمين – جريان‌هاي گرم دريايي- صيد و شكار – منابع و معادن

14- شيوه جلوگيري از خراب شدن لوله‌ها در هنگام استفاده از انرژي گرمايي زمين: دادن گرماي آب زيرزميني به آبي كه مواد شيميايي ندارد و سپس از گرماي اين آب تازه استفاده مي‌كنند.

15- جريان دريايي گلف استريم كدام نواحي را تحت تأثير قرار مي‌دهد؟ كناره‌هاي غربي شبه جزيره اسكانديناوي تا درياي بارنتز در شمال روسيه

16- اثرات مهم جريان گلف استريم: تعديل درجه حرارت – افزايش بارش – فراهم كردن امكان كشتي راني در اقيانوس منجمد شمالي

17- بندر روسه در قطب شمال: آرخانگلسك

18- دو بندر مهم نروژ در قطب شمال: تورنتهايم - برگن

19- اهميت جانوران دريايي نواحي قطبي: منبع مهم تأمين پروتئين و مواد دارويي ساكنان

20- محل زندگي گوزن شمالي: سرزمين لاپلند بين مرز نروژ و روسيه

21- بزرگترين تشكيلات زغال سنگي جهان در كجاست؟ قطب جنوب

22- دستاوردهاي حفاري لايه‌هاي يخ قطبي براي دانشمندان؟ تاريخچه تحولات آب و هواي منطقه – تركيبات جو در طول هزار سال قبل – آتشفشان‌ها و ميزان مواد شيميايي موجود در كره زمين.

23- پديده‌هاي زيباي قطب جنوب؟ پديده شفق قطبي – خورشيد نيمه شب – اجتماع پنگوئن‌ها وال‌هاي‌هاي غول‌پيكر

24- مجمع‌الجزاير اسپپتزبرگن متعلق به چه كشوري است؟ نروژ

25- منطقه اورانيم‌دار در قطب: آلاسكا و جنوبگان

سكونت‌گاه‌هاي شهري و روستايي چگونه پديد مي‌آيند؟

1- محل زندگي اولين گروه‌هاي انساني و چگونگي امرار معاش آن‌ها: در نواحي جنب حاره و از طريق شكار و گرد‌آوري خوراك

2- چگونگي شكل گيري اولين سكونت‌گاه‌هاي روستايي: در اثر انقلاب نوسنگي گردآورندگان خوراك و شكارچيان كوچنده به كشاورزان يك‌جانشين تبديل شده و اولين سكونت‌گاه‌هاي روستايي را پديد آوردند.

3- عوامل مؤثر در بهبود كشاورزي و پيدايش مازاد غذايي: توسعه‌ي ابزار كشاورزي – تكميل سيستم‌هاي آبياري – اختراع چرخ

4- شهرها به دنبال چه مسائلي شكل گرفته‌اند؟ تقسيم كار – توسعه روستا

5- اولين تمدن‌هاي بشري در كنار كدام رودها شكل گرفتند؟ دجله و فرات، رود سند، رود هوانگهو، رود نيل

6- ويژگي شهرهاي اوليه: وسعت كم و قرار گرفتن زمين‌هاي كشاورزي و روستايي در مركز شهر

7- كدام طبقات در اثر تبادل مواد غذايي بين روستا و شهر و ذخيره كردن آن‌ها به وجود آمدند؟ كاهنان – نظاميان – پادشاهان – صنعتگران - معماران

8- منظور از مكان (مقر) يك روستا يا شهر: محلي كه ساكنان يك ناحيه تصميم مي‌گيرند شهر يا روستا را در آن جا بنا كرده و سپس شهر و روستا از آن نقطه توسعه مي‌يابد.

9- موقعيت يك سكونت‌گاه ارتباط آن را با چه پديده‌اي بيان مي‌كند؟ پديده‌هاي پيرامون اعم از طبيعي و انساني

10- منظور از موقعيت جغرافيايي شهر: منظور وضعيت آن شهر نسبت به ناهمواري‌هاي اطراف، راه‌هاي ارتباطي، مواد اوليه، منابع انرژي و نيروي انساني موجود در آن است.

11- توسعه شهر به چه عواملي بستگي دارد؟ به موقعيت آن شهر يعني ارتباط با يك‌سري از عوامل

12- چهار مورد از موقعيت مناسب براي ايجاد سكونت‌گاه: داشتن ساختار زمين‌شناسي مناسب – منابع آبي – خاك حاصل‌خيز – موقعيت دفاعي خوب

13- مهم‌ترين عامل در توسعه شهر: راه‌هاي ارتباطي و حمل و نقل

14- اغلب سكونت‌گاه‌هاي شهري در كجا به وجود مي‌آيند؟ در كنار آبراهه‌ها

15- چگونگي از دست دادن اعتبار سكونت‌گاه: انجام يك رويداد سياسي، تاريخي – از دست دادن موقعيت ساحلي يا بندري به علت بالا آمدن آب

16- متداول‌ترين ملاك تشخيص شهر و روستا: ملاك جمعيتي

17- كدام گروه براي تشخيص شهر و روستا مجموعه‌اي از ملاك‌ها را به كار مي‌برند؟ جغرافيدانان

18- يكي از ويژگي‌هاي بيش‌تر روستاها: فعاليت كشاورزي

19- دو نوع سكونت‌گاه‌ اصلي روستايي: متمركز (مجتمع) – پراكنده (متفرق)

20- ويژگي روستاهاي متمركز: خانه‌ها نزديك به هم و مزارع دور

21- در آسياي جنوب شرقي مركز سكونت‌گاه بيش‌تر چيست؟ پرستشگاه

22- در حاشيه صحراي بزرگ آفريقا و جنگل‌هاي آمازون كدام نوع روستا فراوان ديده مي‌شود؟ ميدان گاهي

23- مهم‌ترين نابرابري بين شهر و روستا؟ نابرابري اقتصادي

24- چه ميزان از جمعيت فقير جهان در روستاها ساكن هستند؟

25- سه مورد از عوامل مهاجرت روستا به شهر: عامل اقتصادي – رشد جمعيت در روستاها – ماشيني شدن كشاورزي

26- يكي از عوامل كمي درآمد دهقانان: نداشتن زمين و نابرابري در مالكيت زمين

27- تعريف اصلاحات ارضي: توزيع مجدد زمين يا حق استفاده و بهره‌برداري از زمين به نفع دهقانان كوچك و كارگران زراعي

28- دليل ناموفق بودن اصلاحات ارضي در ايران: عدم حمايت دولت از كشاورزان – تقسيم نادرست زمين – توجه به بخش صنعت مونتاژ وابسته به خارج

29- انقلاب سبز چيست؟ مجموعه‌اي از روش‌هاي كاربرد ماشين آلات كشاورزي، انتخاب گونه‌هاي پربازده، استفاده از كودها و بهبود روش‌هاي آبياري

30- دليل ناموفق بودن انقلاب سبز در هندوستان: گران بودن به كارگيري روش‌هاي جديد- فقدان سرمايه گذاري از طرف دهقانان فقير – گرايش كشاورزان براي اخذ وام – پايين آمدن قيمت محصولات كشاورزي

31- تعريف برنامه‌ريزي روستايي؟ برنامه‌اي به منظور بهبود در زندگي اقتصادي و اجتماعي روستانشينان

32- بيش‌ترين درصد روستانشيني مربوط به كدام قاره‌ها است؟آفريقا و آسيا

33- مهم‌ترين علت مهاجرت در بنگلادش؟ عامل اقتصادي

34- كدام نهاد پس از انقلاب در راه ارائه خدمات و تسهيلات به روستائيان گام‌هاي مهمي برداشت؟ جهاد سازندگي

35- طرح‌هاي روستايي به چه هدفي و به وسيله كدام نهاد دنبال مي شود؟ با هدف توسعه و عمران روستا و به وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي

36- مهم‌ترين عامل توسعه اقتصادي روستا: توسعه كشاورزي

37- دو تغيير عمده كه به انقلاب دوره‌ي نوسنگي منجر شد؟ اهلي كردن حيوانات – كشت غلات

38- عوامل مؤثر در مكان‌گزين سكونت‌گاه‌هاي اوليه: سرزمين‌هاي مسطح و جلگه‌اي – خاك آبرفتي و حاصل‌خيز – آب و هواي ملايم – آب فراوان و وجود كوهپايه‌ها

39- مهم‌ترين اجزاي هر سكونت‌گاه: خانه‌ها – مزارع، مراتع، باغ‌ها – مكان‌هاي عمومي و ميدان گاهي – شبكه معابر (راه‌ها)

پراكندگي و نقش شهرها

1- درصد جمعيت شهرنشين در اوايل قرن بيستم: 15 درصد

2- رشد شهرنشيني به مفهوم گسترده‌ي آن از چه زماني و با چه رويدادي و در كجا آغاز شد؟ در قرن نوزدهم با وقوع انقلاب صنعتي و از انگلستان

3- نواحي داراي جمعيت شهرنشين 75 درصد به بالا: كشورهاي توسعه يافته آمريكاي شمالي – اروپاي غربي و اقيانوسيه

4- عوامل رشد روند شهرنشيني: رشد طبيعي جمعيت – مهاجرت از روستا

5- دو شهر ميليوني در 150 سال پيش: لندن - پاريس

6- پديده شهرگريزي در كدام كشورها امروزه مشاهده مي‌گردد؟در كشورهاي توسعه يافته

7- منظور از متروپل (مادر شهر) چيست؟ شهر يا سكونت گاه اصلي يك كشور يا ناحيه كه معمولاً بر ساير سكونت‌گاه‌ها برتري دارد.

8- ويژگي‌هاي شهرهاي متروپل: تراكم بيش از حد جمعيت – وجود انواع آلودگي‌ها – وجود شهرك‌هاي اقماري و حومه‌ها در داخل مادر شهرها

9- منظور از حومه شهر چيست؟ بخش پيراموني شهر كه از نظر اشتغال و مصرف كالاها و خدمات به شهر وابسته‌اند و به صورت منطقه‌اي مسكوني و خوا‌ب‌گاهي هستند.

10- مهم‌ترين عامل توسعه حومه نشيني: بهبود وسايل حمل و نقل

11- تعريف مگالاپليس: شهرهاي زنجيره‌اي كه در اثر پيوند بين دو مادر شهر به وجود مي‌آيند.

12- چه تغييراتي در وسايل ارتباطي موجبات اقامت مردم در پيرامون شهرها را فراهم نموده است؟ احداث بزرگ راه‌ها – افزايش تعداد اتومبيل‌هاي شخصي وسايل نقليه عمومي – توسعه وسايل ارتباطي نظير تلفن

13- مگالا پليس‌ها معمولاً چه شكل دارند؟ خطي يا كريدوري

14- سه مگاپليس معروف جهان؟ بستن – واشنگتن: توكيو – يوكوهاما، اُزاكا - كوبه

15- كدام قاره از نظر داشتن مگاپليس و متروپل در جهان مقام اول را دارد؟ آسيا

16- چهار مورد از ويژگي‌هاي بخش مركزي شهر : تمركز فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري- گران بودن زمين – ترافيك سنگين – وجود واحدهاي مسكوني كم و قديمي

17- دو شهري كه بيش از يك بخش مركزي دارند: توكيو - لندن

18- منظور از نقش شهر چيست؟ هر شهر داراي نوعي عملكرد و كار اصلي است كه به آن نقش شهر گويند كه بر اساس ديدگاه و نگرش جغرافي‌دانان با هم متفاوت هستند.

19- پيامد عدم ايجاد صنايع تبديلي در شهرهاي معدني: پديده مهاجر فرستي رخ مي‌دهد و شهر به محل سكونت بازنشستگان تبديل مي‌گردد.

20- سه شهر معروف به موزه شهر: اصفهان – فلورانس - ونيز

21- برف شهر چيست؟ شهرهايي كه داراي امكانات ورزش زمستاني هستند.

22- نكات مورد توجه در ارتباط با نقش شهرها؟ چند نقشي شدن شهرها – تأثير نقش شهرها در چهره و سيماي شهر – تغيير نقش شهر در طول زمان

23- شهرهاي اداري – سياسي: تهران (ايران) آنكارا (تركيه) مسكو (روسيه) نيويورك (آمريكا)

24- شهرهاي بندري: بندر امام خميني و بندر خرمشهر (ايران) بندر هنگ كنگ (هنگ كنگ)

25- شهرهاي صنعتي: تهران (ايران) منچستر (انگلستان – صنايع نساجي)

26- شهرهاي معدني: ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي - طلا) مسجد سليمان و آبادان (ايران – نفت)

27- شهرهاي مذهبي: مشهد و قم (ايران ) لورد (فرانسه) بنارس (هند)

28- شهرهاي دانشگاهي و علمي: كمبريج (انگلستان) بركلي (آمريكا) – تسوكوبا (ژاپن)

29- شهرهاي توريستي: سن موريتز(سوئيس)– سرعين (ايران) – نيس (فرانسه)

30- شهرهاي بازرگاني: قشم و كيش (ايران)

31- تعريف اصطلاح شهرنشيني: افزايش نسبت جمعيت شهرها و شهرك‌هاي يك كشور يا ناحيه به روستاهاي آن

32- پرجمعيت‌ترين شهر جهان در سال 1999: توكيو

33- بيش‌تر شهرهاي پرجمعيت جهان چه نقشي دارند؟ بندري

34- كدام نقش شهر تقريباً در همه شهرها وجود دارد؟ بازرگاني

رشد سريع شهرنشيني چه مشكلاتي را به وجود مي‌آورد؟

1- ويژگي‌هاي زاغه‌ها؟ بنا شدن در زمين‌هاي كم‌ارزش – عدم مالكيت ساكنان بر روي زمين – مطالعه ارزان قيمت – كثيف بودن و فاقد امكانات بهداشتي

2- شهر مردگان به قبرستان كدام شهر گفته مي‌شود؟ قاهره

3- دليل عدم استفاده از آپارتمان‌هاي جديد در حومه شهر؟ گراني اجاره و هزينه حمل و نقل به شهر

4- دو مورد از مشكلات حمل و نقل شهرها: كافي نبودن وسايل حمل و نقل عمومي – ترافيك سنگين

5- مهم‌ترين مشكلات شهرها در كشورهاي در حال توسعه جهان: تأمين آب آشاميدني

6- عوامل مؤثر در فقر شهري: درآمد كم – بيكاري – مسكن نامناسب

7- پيامدهاي افزايش فقر شهري: افزايش بزهكاري و جرم و جنايت – افزايش تعداد ولگردان خياباني – ناهنجاري‌هاي اجتماعي – از هم پاشيدن خانواده‌ها

8- منظور از ميكروكليماي شهري چيست؟ تأثير شهرها بر آب و هواي پيرامون خود

9- نقش شهرها در تغيير آب و هوا: ايجاد آلودگي – اغتشاش در مسير بادها در اثر ساختمان‌هاي بلند – كمبود انرژي دريافتي از خورشيد

10- هدف نهايي از برنامه‌ريزي شهري: تأمين رفاه شهرنشينان از طريق ايجاد محيطي دلپذيرتر و سالم‌تر در شهرها

11- مسائلي مورد بررسي در برنامه‌ريزي شهري: چگونگي توسعه فيزيكي شهر، نحوه‌ي استفاده از اراضي شهر، محله‌بندي، مسكن، ترافيك، فضاي سبز و ساير موارد در رابطه با جمعيت و عملكرد شهر.

12- يكي از طرح‌هاي مقابله با رشد شهرهاي بزرگ: ايجاد شهرهاي جديد

13- اولين بار در اين كشور طرح ايجاد شهرهاي جديد به اجرا درآمد؟ انگلستان در شهر لندن

14- دليل ناموفق بودن ايجاد شهرهاي جديد در اطراف قاهره: پيش‌بيني امكانات اشتغال و قرار گرفتن دو شهر در حاشيه غربي صحرا

15- هر يك از شهرهاي مجلسي – گل بهار و صدرا در كنار كدام شهر بزرگ ايجاد شده است؟ مجلسي (اصفهان) – گلبهار (مشهد) – صدرا (شيراز)

16- شهرهاي جديد به چه منظوري در ايران ايجاد مي شوند؟ جلوگيري از جذب مهاجران به شهرهاي بزرگ و كاهش جمعيت ما در شهرها

17- يكي از مسائل مهم مورد توجه در برنامه‌ريزي شهري: مشاركت ساكنان شهر يا شهروندان

18- جهات رشد شهر اهواز: شمال و جنوب

19- منظور از اقتصاد دوگانه در شهرها چيست؟ داشتن بخش رسمي شامل اداره‌ها، كارخانه و بخش غير رسمي كه نياز به مهارت، سواد يا سرمايه‌ي زيادي ندارد و اقشار كم درآمد را در برمي‌گيرد.

20- علت پديد آمدن جزيره حرارتي بر فراز بخش مركزي شهرها: فعاليت‌هاي صنعتي، مصرف سوخت‌هاي فسيلي و ساخت و سازهاي به هم فشرده كه سبب جذب گرما مي‌شود.

واحدهاي سياسي و مرزها

1- كشور چگونه واحدي است؟ واحدهاي سياسي كه سرزمين مشخص دارد و داراي جمعيت دائم و حكومت است.

2- ويژگي حكومت: حاكميت – سرزمين – مشروعيت – شبكه‌ي ارتباطي – جمعيت – دولت – اقتصاد سازمان يافته

3- حاكميت يعني چه؟ داشتن استقلال، مستقل بودن و بركنار بودن از نظارت و دخالت دولت‌هاي خارجي

4- منظور از مشروعيت حكومت: به رسميت شناخته شدن از طرف تعدادي از حكومت‌ها

5- دلايل ايجاد مرز در روزگاران قديم: دفاع از جان – مشخص كردن حد و حدود مالكيت خود

6- مهم‌ترين مرزي كه دو قلمرو يا سرزمين را از هم جدا مي‌كند؟ مرز بين دو كشور

7- مرزها از چه جهاتي با هم متفاوت هستند؟ قابليت مشاهده، دوام – اهميت، شدت مراقبت و دقت

8- ويژگي‌هاي مرز: مشخص كردن محدوده‌ي حاكميت يك كشور – وضع قوانين در محدوده داخل مرز مشخص شدن نحوه دفاع – اجرا گذاشتن امور دولتي

9- انواع مرزهاي بين‌المللي: طبيعي – غيرطبيعي (هندسي)

10- چهار نمونه از مرزهاي طبيعي. كوه‌ها – آب‌ها – بيابان‌ها – جنگل‌ها

11- چهار نمونه از مرزهاي طبيعي. غير قابل عبور بودن و اهميت داشتن از نظر نظامي و دائمي بودن

12- تعريف خط الرأس. خطي كه از متصل كردن نوك بلندترين نقاط كوهستاني به يك‌ديگر به وجود مي‌آيد.

13- دو نمونه‌ از مرزهايي كه بر اساس خط‌الرأس تعيين شده‌اند: كوه پيرنه مرز بين اسپانيا و فرانسه – كوه آرارات مرز ايران و تركيه

14- منظور از درياي سرزميني؟ بخشي از دريا به عرض 5 تا 22 كيلومتر كه از پايين‌ترين حد جزر شروع مي‌شود.

15- روش هاي تعيين مرز در روي رودها: خط منصف – خط تالوگ

16- خط منصف چيست؟ خطي كه از وسط رودي مي‌گذرد و فاصله مرز از هر دو ساحل به يك اندازه است.

17- تعريف خط تالوگ: خطي كه از اتصال عميق‌ترين نقاط رود به دست مي‌آيد.

18- دليل بهتر بودن خط تالوگ نسبت به خط منصف: اجازه كشتيراني براي هر دو كشور اطراف رود.

19- منظور از مرزهاي هندسي (غيرطبيعي) چيست؟ با ذكر مثال: نواحي كه بر اساس خطوط نصف النهار، مدار يا خطوط مستقيم مرز آن تعيين مي‌شوند مانند مرز كانادا و آمريكا در مدار 49 درجه عرض شمالي

20- مرزهاي تحميلي: مرزهايي كه بدون توجه به سيماي فرهنگي و قومي ناحيه و تنها بنا بر سياست‌هاي بين‌المللي به وجود مي‌آيند.

21- مرزهاي پيشين با ذكر مثال: مرزهايي كه قبل از سكونت انسان ترسيم شده‌اند مانند ميان كانادا و آلاسكا

22- مرزهاي تطبيقي با ذكر مثال: مرزهايي كه بعد از استقرار اجتماعات انساني و منطبق با الگوهاي فرهنگي و قومي تعيين شده‌اند مانند مرز ميان هند و پاكستان

23- مرز اكثر كشورهاي آفريقايي اين گونه است: تحميلي

24- تعريف مرز: خطوطي كه حاكميت ارضي و قانوني هر كشور را معين و آن را از همسايگان خود مشخص و جدا مي‌كند.

قدرت ملي و تحولات سياسي بيست سال اخير

1- قدرت امري است ..... نسبي نه مطلق

2- در چه صورتي قدرت يك كشور از قدرت‌هاي ديگر بيش‌تر خواهد بود؟در صورتي كه دايره نفوذش از مرزهاي خود و منطقه‌اي كه در آن واقع شده است فراتر رود.

3- بازتاب قدرت حكومت‌ها .حاكميت ملي (توانايي حكومت‌ها براي رسيدن به نتايج مطلوب در امور داخلي) سياست خارجي (روابط خارجي با ساير كشورها)

4- عوامل مؤثر در قدرت ملي. قدرت ناشي از ساختار جغرافيايي – قدرت جمعيتي – قدرت اقتصادي – قدرت نظامي – قدرت سازمان‌دهي – قدرت ناشي از روابط خارجي

5- قدرت ناشي از ساختار جغرافيايي كدام مورد را شامل مي‌گردد. شكل – وسعت – موقع – وضع ناهمواري‌ها

6- نقش وسعت در قدرت ملي. اولاً باعث تنوع آب و هوايي، پوشش گياهي و منابع معدني مي‌گردد. ثانياً امكان وجود جمعيت بيش‌تر براي بهره‌برداري از منابع طبيعي وجود دارد. ثالثاً زمينه براي حملات دشمن وجود دارد.

7- عيب كشورهاي وسيع. دشوار بودن اداره امور داخلي و نياز به وجود انواع شبكه‌هاي ارتباطي منظم و مديريت پيشرفته

8- بهترين شكل كشورها. فشرده (جمع و جور)

9- انواع شكل در زمين: جمع و جور (فشرده) – پاره پاره – طويل – دنباله‌دار – دورن‌گان

10- منظور از كشورهاي طويل با ذكر مثال: طول آن‌ها حداقل شش برابر عرض متوسط آن‌هاست، نروژ – شيلي

11- مزاياي شكل فشرده: داشتن كم‌ترين مرز براي دفاع- دسترسي از مركز به تمام نقاط اطراف – با صرفه بودن احداث جاده و راه‌آهن

12- كشورهاي فشرده: لهستان – الجزاير – اوروگوئه - روماني

13- دليل كمي توان كشاورزي در كشورهاي وسيعي چون كانادا و روسيه: موقع رياضي كه در عرض‌هاي بالا قرار گرفته‌اند.

14- انواع موقع جغرافيايي: موقع رياضي (طول و عرض جغرافيايي) – موقع نسبي (طرز قرار گرفتن كشوري نسبت به كشورهاي ديگر – درياها – منابع اقتصادي – كانال‌ها – آبراهه‌ها)

15- كدام كشور در اثر وضع ناهمواري‌ها تجزيه شد؟ چكسلواكي

16- يكي از تغييرات بسيار مهم در ايجاد واحدهاي سياسي جديد: فروپاشي سوسياليسم در كشور شوروي و تجزيه آن به جمهوري‌هاي مستقل

17- منظور از جنگ سرد چيست؟ رقابت‌هاي سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي – فرهنگي و تسليحاتي بلوك غرب و شرق كه با فروپاشي شوروي پايان گرفت.

18- مردم كدام ناحيه‌خواهان پيوستن به اوسيتاي شمالي در روسيه هستند؟ اوسيتاي جنوبي گرجستان

19- تعداد اعضاء محل تأسيس و سال تأسيس اتحاديه اروپا : 12 كشور – 1992 در هلند

20- معناي آپارتايد: جدا كردن

21- منظور از سياست آپارتايد چيست؟ جدا كردن نژادها و جلوگيري از برخورد سفيدپوستان و غيرسفيدپوستان در آفريقاي جنوبي

22- براساس سياست آپارتايد مردم آفريقاي جنوبي به چند گروه تقسيم مي‌شدند؟ سياه‌پوستان – سفيدپوستان – دورگه‌ها – آسيايي‌ها

23- هدف اصلي از ايجاد هوم‌لند در آفريقاي جنوبي؟ متمركز كردن سياهان در يك محدوده‌ي مشخص جهت كنترل شورش‌هاي آنان عليه سفيدپوستان

24- اولين شورش در آفريقاي جنوبي مربوط به اين شهر است: شارپويل

25- رهبر سياه‌پوستان آفريقاي جنوبي؟ نلسون ماندلا

26- منظور از جهاني شدن چيست؟ وحدت جهان و يك‌پارچه و همگون شدن آن در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و افزايش مبادله در اين ابعاد

27- دليل ضعف دولت‌هاي ملي در اثر فرآيند جهاني شدن: انقلاب در فن‌آوري و مبادله‌ي اطلاعات و عدم كنترل بر روي مرزها

28- پيامدهاي جهاني شدن: سلطه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته – تضعيف دولت‌هاي ملي – از بين رفتن تدريجي برخي الگوهاي فرهنگي سنتي و بومي

29- از تجزيه يوگسلاوي كدام كشورها شكل گرفتند؟ صربستان – كرواسي – بوسني و هرزگوين – اسلووني – مونته‌نگرو - مقدونيه

30- علت بروز ناآرامي و جو در چچن و بوسني و هرزگوين: وجود اقوام و اديان مختلف و نيز اقليت‌ها

كشاورزي، صنعت و تجارت

1- منظور از فعاليت‌هاي نوع اول: فعاليت‌هايي كه به طور مستقيم با انواع منابع طبيعي در ارتباط هستند مانند كشاورزي، دامپروري و …

2- منظور از فعاليت‌هاي نوع دوم: فعاليت‌هاي كه در آن منابع و مواد اوليه در كارخانه‌ها تغيير شكل يافته و به كالاي جديد تبديل مي‌شوند.

3- فعاليت‌هاي نوع سوم چه مواردي را در بر مي‌گيرد؟ فروش و مبادله‌ي كالاها و خدمات.

4- انواع سيستم‌هاي كشاورزي؟ سيستم معيشتي (سنتي) – سيستم تجاري (ماشيني)

5- انواع سيستم‌هاي كشاورزي سنتي (معيشتي): كشت نوبيتي (كوچنده) – كشت برنج غرقابي – گله‌داري و شباني

6- انواع سيستم‌ كشاورزي تجاري (ماشيني): كشت تخصصي تك محصولي (پلانتيشن) – كشت غله و باغ‌داري تجاري – دامداري تجاري

7- ويژگي‌هاي سيستم معيشتي (سنتي): استفاده بيش تر از نيروي انساني و ابزار ابتدايي – پايين بودن ميزان توليد و سود – توليد به منظور رفع نياز خانواده – رواج در كشورهاي در حال توسعه

8- ويژگي‌هاي سيستم كشاورزي تجاري (ماشيني): استفاده از فن‌آوري پيشرفته – سود اقتصادي بالا – زمين كشاورزي وسيع و توليد زياد – توليد به منظور فروش و صادرات – رواج دركشورهاي توسعه يافته

9- كشت نوبتي (كوچنده) در كدام مناطق جهان رواج دارد؟نواحي استوايي آمريكا – آفريقا – جنوب شرقي آسيا و اندونزي

10- چهار ويژگي كشت نوبتي (كوچنده): عدم نياز به كار و هزينه زياد تا قبل از برداشت محصول – عدم استفاده از كود حيواني و شيميايي – رها كردن زمين پس از كاهش حاصل‌خيزي خاك – پايين بودن ميزان محصول

11- مشخصه عمده گله‌داري شباني: جابه‌جا شدن دائمي مردم به همراه دام به منظور دسترسي به علوفه

12- سه ويژگي كشت برنج غرقابي: وجود مزارع كوچك – كم محصول بودن – استفاده بيش از حد از زمين

13- نواحي كشت برنج غرقابي در جهان: نواحي مرطوب آسيا شامل هند – بنگلادش – چين – ژاپن - اندونزي

14- در كدام كشور آسيايي شيوه ماشيني در كشت برنج غرقابي رواج دارد؟ ژاپن

15- ويژگي كشت تخصصي تك محصولي (پلانيشن): گسترش در نواحي استوايي – جنبه تجاري داشتن محصول – نياز به كارگر فراوان – وجود شركت‌هاي چند مليتي براي مديريت و اداره‌ي آن

16- ويژگي‌هاي كشت غله و با‎‎‎غ‌داري تجاري: وجود مزارع و باغ‌هاي بزرگ – استفاده از ماشين براي برداشت محصول – توليد صرفاً جهت فروش در بازار – وجود كارخانه‌هاي تبديل، بسته‌بندي و توزيع محصول

17- از خصوصيات عمده دامداري تجاري: توليد محصول و نگه‌داري دام در محدوده يك مزرعه

18- از مهم‌ترين مراكز دامداري تجاري: آمريكا - اروپا

19- كشورهاي متخصص در پرورش گوسفند: استراليا – زلاندنو – آرژانتين – آفريقاي جنوبي

20- منظور از صنعت چيست؟ فعاليتي كه در آن مواد اوليه و خام در كارخانه‌ها تغيير شكل مي‌يابند و به كالاي مورد استفاده تبديل مي‌شوند.

21- عوامل مؤثر در مكان‌يابي صنعتي كدام‌اند؟ عوامل طبيعي و عوامل انساني

22- عوامل طبيعي مؤثر در مكان‌يابي صنعتي: مواد اوليه – انرژي – زمين

23- عوامل انساني مؤثر در مكان‌يابي صنعتي: نيروي كار – سرمايه – بازار مصرف – حمل و نقل

24- كدام دسته از صنايع در كنار معادن يا مزارع مستقر مي‌شوند؟ چرا؟ صنايع ذوب فلزات به دليل سنگين وزن بودن – صنايع غذايي به دليل زود فاسد شدن

25- ابعاد اهميت نيروي كار: كمي (تعداد كارگران) – كيفي (مهارت و تخصص كارگران)

26- شيوه‌هاي نامناسب براي به دست گرفتن بازار فروش: تبليغات گسترده – جنگ - جاسوسي

27- نواحي مختلف از چه نظراتي براي فروش كالا با هم تفاوت دارند؟ ميزان درآمد – قيمت كالاها – حجم فروش و نيز كشش تقاضا براي كالا

28- از عوامل مؤثر در انتخاب وسايل حمل و نقل و راه: وزن كالا- بُعد مسافت – ارزش و خسارت‌پذيري كالا

29- نواحي تجمع صنايع: آمريكاي شمالي – اروپا – شرق و جنوب شرقي آسيا

30- ناحيه صنعتي ايالات متحده آمريكا: شمال شرق از آپالاش تا درياچه‌هاي پنج‌گانه

31- نواحي صنعتي اروپا: روهر آلمان – شمال ايتاليا – فرانسه – انگلستان.

32- نواحي كه گله‌داري شباني در آن‌جا رواج دارد: در بيابان‌ها – استپ‌ها – ساوان‌ها در قاره آفريقا- كشورهاي عربستان، ايران و بخشي از خاورميان و آسياي مركزي

موضوعات مرتبط: نكته هاي كليدي جغرافياي (2)
[ یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۸۵ ] [ 6:0 ] [ آریا فلاحتگر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب